Søk før 1.mars

Søk før 1.mars

Vi støtter lag og organisasjoner for at kommunen vår skal bli enda bedre å vokse opp og å leve i. Vi er eid av Orkdal Kommune, det vil si også deg som bor her. Kjøper du strøm hos oss, blir pengene dine igjen i kommunen.

Vi er opptatt av at sponsormidlene skal komme flest mulig til gode og har en begrensning på kr. 5000,- per søknad. Vi vil prioritere aktiviteter og tilbud som primært er til glede for barn og unge

Søknad om sponsormidler bør minimum inneholde:
Kort om søkeren, hva det søkes støtte til og antall medlemmer som vil nyte godt av midlene.
Dessuten størrelse på beløp det søkes om og hvilke gjenytelser som tilbys for profilering av Orkdal Energi.

Søknadsskjema for sponsing

Navn på lag eller organisasjon det søkes for
Kontaktperson
e-post
Mobil
Kort om søkeren og aktiviteter:
Kort beskrivelse av aktiviteten det søken som:
Tidsrom for aktiviteten:
Gjenytelse:
Søknadsbeløp:
Kontonummer: